Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Habit Talk B.V. (hierna te noemen “Habit Talk”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Singel 157-A, Amsterdam. Habit Talk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80284469. 

Habit Talk

Habit Talk biedt coaching van leefstijl aan op het gebied van voeding, beweging, stress, en slaap voor bedrijven en particulieren. 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) van Habit Talk, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Habit Talk en een Deelnemer (zoals hieronder gedefinieerd) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. 
 • Door gebruik te maken van de Diensten van habit Talk aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. 
 • Onder “Deelnemer” wordt verstaan alle natuurlijke personen die door Habit Talk verstrekte informatie gebruiken en/of delen, de formulieren en/of vragenlijsten invullen of gebruiken en gebruik maken van het coachen.
 • Onder “Dienst” wordt verstaan:het beschikbaar stellen van formulieren en vragenlijsten;het genereren en ontvangen van rapporten; enhet ontvangen van Coaching (zoals hieronder gedefinieerd) via email, chat, voice- of videobellen, of welke andere communicatievorm dan ook. 
 • Onder “Coaching” wordt verstaan het aansturen van persoonlijke bewustwording en gedragsverandering. 
 • De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd. 


Coaching voorwaarden

 • De deelnemer past bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn/haar persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd.
 • Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de Deelnemer lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van Habit Talk. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de Deelnemer zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van Habit Talk voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de Deelnemer eventuele twijfels vooraf meldt aan Habit Talk, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.
 • Habit Talk behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een Deelnemer. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Habit Talk beter wordt geacht de Deelnemer door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een Deelnemer te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.
 • Habit Talk helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. Habit Talk verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.
 • Als klanten door Habit Talk doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Habit Talk. Habit Talk gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.
 • De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden
 • Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.
 • Als een cliënt niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevreden gesteld wordt.

Registratie en accountbeveiliging 

 • De Deelnemer moet minimaal 16 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken. 
 • De Deelnemer verklaart dat alle informatie die hij/zij verstrekt of verstrekt heeft tijdens het invullen van het aanmeldingsformulier of andere formulieren, accuraat, volledig en actueel is en de Deelnemer gaat akkoord dat hij/zij veranderingen in deze gegevens dient door te geven aan Habit Talk om de juistheid en accuraatheid te behouden. 
 • De Deelnemer mag zich niet voordoen als iemand anders. 
 • De Deelnemer zal niet proberen een andere Deelnemer te beperken in het gebruik van de Dienst en de Deelnemer mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Habit Talk niet aanmoedigen of vergemakkelijken. 
 • De Deelnemer zal niet op ongeoorloofde wijze van de dienst gebruik maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een script, bot, spider, crawler of scraper, om formulieren in te vullen, informatie te verstrekken, of te communiceren met medewerkers van Habit Talk. 
 • Het schenden van deze Algemene Voorwaarden kan resulteren in beëindiging van de Deelnemer’s Habit Talk overeenkomst. De Deelnemer begrijpt dat hij/zij deze Dienst op eigen risico gebruikt. Als de Deelnemer in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of een juridisch risico vormt voor Habit Talk, zijn wij gerechtigd om het verstrekken van de Dienst aan hem/haar geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

Tarieven en betaling

 • Alle prijzen gehanteerd door Habit Talk zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor organisaties. 
 • De abonnementen van Habit Talk worden aangeboden voor een vast bedrag per maand. 
 • De kosten voor een abonnement zullen maandelijks per factuur worden voldaan. De looptijd van het abonnement is 1 maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar na de eerste stilzwijgende verlenging. 
 • Betaling van facturen van habit Talk dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 
 • In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Deelnemer zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Deelnemer is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. 
 • Indien een Deelnemer in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Habit Talk niet geïncasseerd kunnen worden is Habit Talk gerechtigd het account van de betreffende Deelnemer op te heffen. 
 • Habit Talk is bevoegd de tarieven te verhogen indien: Het geval van wettelijke prijsverhogingen;Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/ofVanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk. 

Basisvoorwaarden 

 • Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of de Deelnemer’s toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens hem/haar aan te passen of te beëindigen.
 • Bij beëindiging komen alle rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan de Deelnemer zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 • Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. 
 • De Deelnemer gaat akkoord dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle datakosten die hij/zij maakt door het gebruik van de Dienst. 


Intellectuele eigendomsrechten

 • De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij Habit Talk ("Habit Talk Inhoud"). Habit Talk Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Habit Talk heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Habit Talk Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Habit Talk Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Habit Talk Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 • De Habit Talk naam en logo zijn handelsmerken van Habit Talk, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Habit Talk. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Habit Talk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Habit Talk, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.  

Klachten

 • Bij Habit Talk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. 
 • Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klachten niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit. 

Derden

 • De Dienst of communicatie die de Deelnemer ontvangt van Habit Talk, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Habit Talk controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. De Deelnemer erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Habit Talk op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden de Deelnemer aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden te lezen.
 • Habit Talk is gerechtigd om bij de uitoefening van de Diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Habit Talk is niet verplicht om de Deelnemer hierover persoonlijke van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van habit Talk impliceert dat de Deelnemer Habit Talk machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Deelnemer te aanvaarden. 
 • Habit Talk neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Habit Talk is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Habit Talk. 

Afwijzing van garanties

 • De Dienst, inclusief Habit Talk Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch Habit Talk noch haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de “Habit Talk Partijen”) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Habit Talk Inhoud; of (c) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Habit Talk of via de Dienst. Bovendien wijzen de Habit Talk Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen. 
 • De Habit Talk Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Habit Talk Partijen doen hun uiterste best, maar verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is. 
 • De Deelnemer erkent dat zijn/haar gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De Habit Talk Partijen garanderen niet dat zijn/haar gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in de jurisdictie van de Deelnemer mogelijk niet op hem/haar en de Algemene Voorwaarden van toepassing is. 
 • Hoewel het de intentie is van Habit Talk dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden, uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur, of door vakantie of verlof van de coach. 
 • Bij vakantie of verlof van de coach waar deze langer dan zeven opeenvolgende dagen aanhoudt, zal een andere coach, al dan niet tijdelijk, als vervanger worden aangewezen.

Beperking van aansprakelijkheid

 • Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zal de Habit Talk Partijen aansprakelijk zijn voor ziekte, verwondingen, of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, special, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirecte te maken hebben met):  
 • de Dienst; 
 • de Habit Talk Inhoud; 
 • het gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst; 
 • alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Habit Talk Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot de Deelnemer’s gebruik of gebruik van derden, van de Dienst.
 • alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;
 • eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst; 
 • enige schade aan een computer, mobiel apparaat of andere apparatuur van een Deelnemer, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de Habit Talk Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst). 
 • In geen geval zal de Habit Talk Partijen aansprakelijk zijn voor de Deelnemer’s of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor hem/haar. In geen geval zal de Habit Talk Partijen totale aansprakelijkheid jegens de Deelnemer voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger dan het bedrag van €1000 liggen. 
 • De Deelnemer gaat ermee akkoord dat in het geval hij/zij enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van Habit Talk, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om hem/haar recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Habit Talk Partijen en dat hij/zij niet het recht heeft om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Habit Talk Partijen te verbieden of tegen te houden. 
 • Habit Talk is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en de Deelnemer vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden. 
 • De Deelnemer gaat ermee akkoord dat elke claim die hij/zij heeft en die voortvloeit uit de relatie met Habit Talk, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is deze claim verjaard. 

 

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft de Deelnemer gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Habit Talk zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.


Geen rechtsverwerking 

Afstand van recht door de Deelnemer of Habit Talk kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien de Deelnemer of Habit Talk haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

 

Gebiedsgebonden beperkingen

De informatie die binnen de Dienst wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Habit Talk zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die Habit Talk biedt, te beperken. 


Wijzigingen

 • Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).
 • Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat wij hem/haar in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat hij/zij na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) zichzelf akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. De Deelnemer dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat hij/zij de Dienst gebruikt. 
 • De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing. 
 • Door het gebruik van de Dienst gaat de Deelnemer ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Habit Talk de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

 

Overige bepalingen

 • Habit Talk mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Dienst, waaronder ten grondslag liggende technische mechanismen.
 • Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Habit Talk, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten op of wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder de algemene titel. 

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 • Alle geschillen tussen de Deelnemer en Habit Talk, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.
 • De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 


Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Habit Talk door een e-mail te sturen naar hello@habittalk.com.